Ekonomický slovníček

ČNB

2. února 2012 v 16:30 | ?-nom
Význam zkratky ČNB je.

ČNB znamená Česká Národní Banka.


ČNB dohlíží nad českým finančním sektorem. V jejích pravomocích je kontrolovat úrokové sazby v zemi, ale také řídit oběh peněz a spravovat mince a bankovky.
ČNB je nezávislá na vládě a jejím hlavním úkolem je udržovat v zemi nízkou inflaci, cenovou stabilitu a podporovat hospodářský růst. ČNB může podporovat snažení vlád, pokud to není v rozporu s těmito cíly.

MMF

28. ledna 2012 v 22:30 | ?-nom
Význam zkratky MMF je.

MMF je zkratka pro Mezinárodní Měnový Fond.

Anglicky IMF (Internation Monetary Fund)

Mezinárodní měnový fond má za úkol podporovat spolupráci mezi státy, udržovat rovnováhu v měnových kurzech a pomáhat státům v hospodářských problémech.
Dříve se pomoc týkala především rozvíjejích se států, dnes se tam děje i případě států, které se zadlužili a nemají na splácení dluhů, a proto potřebují pomoc MMF.
MMF byl založen roku 1944 v USA, ale myšlenka na vznik takovéto instituce se objevila už po velké hospodářské krizi v 30. letech 20. století.

Konsolidace

18. ledna 2012 v 20:30 | ?-nom
Význam slova konsolidace je.

Konsolidace je v širším významu upevnění a stabilizace situace nebo poměrů.


Může se to týkat politických nebo ekonomických témat (př. konsolidace rozpočtů nebo konsolidace (ustálení) politické situace po nějakém konfliktu).

Trochu odlišný význam má v případě "konsolidace úvěrů nebo hypoték". To znamená sloučení více úvěrů do jednoho. Často se tím ušetří náklady na splácení. Stejné je to i v případě hypoték.

Slovíčkaření
Předpona kon- má význam "s, se nebo spolu" - proto právě to spojení více půjček do jedné společné. Samotný kořen slova solid má v angličtině význam solidní neboli pevný a spolehlivý - proto se toto slovo využívá k vyjádření upevnění určitého stavu.

Informace o konsolidaci půjček ZDE.

BRICS

17. ledna 2012 v 21:09 | ?-nom
Význam zkratky BRICS je.

BRICS je zkratka složená, ze začátečních písmen názvů těchto států - Brazílie, Rusko, Indie, Čína (China), JAR (South Africa).


Těchto pět zemí má společné to, že jsou to nejrychleji roustoucí ekonomiky světa. Často bývají dávany do kontextu se západním světem (Západní Evropa a USA), ve smyslu, že do roku 2050 mají předehnat tyto části světa a stanout na jejich dominantním místě.

Původně byla tato zktratka vymyšlena jen ekonomy a novináři, dnes je to ale obecně respektovaný pojem. Dříve byl používán pouze ve tvaru BRIC, protože Jihoafrická republika byla do tohoto "spolku" zařazena až v roce 2011.

HDP

14. ledna 2012 v 21:20 | ?-nom
Význam zkratky HDP.

HDP - Hrubý Domácí Produkt.


Hrubý domácí produkt vyjadřuje množství statků (výrobků, zboží,...) a služeb vzniklých na určitém území za stanovenou dobu (rok). Růst HDP znamená, že se toto množství zvýšilo, výrobě se tedy dařilo, při poklesu je tomu naopak.
Tento ukazatel se používá také ke srovnávání úrovně států, kdy se uvádí tzv. HDP na hlavu, což je výše hrubého domácího produktu, která připadá na jednoho člověka v dané zemi nebo na pozorovaném území.

Solventnost

14. ledna 2012 v 21:09 | ?-nom
Význam slova solventnost je.

Solventnost je schopnost platit svoje závazky řádně a včas.

Pokud má firma nebo banka tuto schopnost, tak se označuje jako solventní a je to odrazem toho, že funguje správně a má výšší výnosy než náklady, potažmo vytváří zisk. Pokud tomu tak není, tak se označuje za insolventní.

Likvidita

14. ledna 2012 v 20:59 | ?-nom
Význam slova likvidita je.

Likvidita je schopnost přeměnit svůj majetek na peníze.


V jiném významu to může být také ukazatel, toho jak je schopna firma hradit své závazky (neboli jak je likvidní).

Schopností přeměnit majetek na peníze se rozumí, jak dobře a rychle je firma schopna např. svoje výrobky, zásoby nebo jiný majetek prodat, tedy přeměnit na peníze a těmi platit svoje závazky. Měří se také to, jestli by byl majetek prodán pod cenou a jak moc.

Závazek

14. ledna 2012 v 20:50 | ?-nom
Význam slova závazek je.

Závazek je povinnost zaplatit.


Závazek stejně jako pohledávka vzniká kvůli časovému nesouladu mezi přijetím zboží (výrobků,...) a jeho zaplacením.

Příklad
Mlékárna dodá maloobchodu mléko v hodnotě 5 000 Kč dne 1.1. Maloobchod jí zaplatí 5 000 Kč za mléko až 5.1. Mezi 1.1. a 5.1. má maloochod vůči mlékárně závazek v hodnotě 5 000 Kč.

Slovíčkaření
Význam slova se dá také lehce odvodit od slovesa zavazovat se, protože se jedna strana vlastně "zavazuje" svůj dluh splatit a od toho slovo závazek.

Pohledávka

14. ledna 2012 v 20:40 | ?-nom
Význam slova pohledávka je.

Pohledávka je nárok na zaplacení.


Pohledávka vzniká v časové nepřesnosti mezi dodáním (obdržením) zboží (výrobků, materiálu, ...) a jeho zaplacením.
Opakem pohledávky je závazek.

Přiklad
Pekárna dodá dnes obchodu pečivo, ale ten ho zaplatí až pozítři. V mezidobí mezi dodáním a zaplacením drží pekárna pohledávku vůči obchodu v ceně dodaného pečiva. Pohledávka se musí splatit do sjednané doby.

Slovíčkaření
Význam se dá odvodit také od slovesa pohledávat, potažmo hledat. Zjednodušeně se dá říci, že vlastně "hledáte" svoje "dávky" (peníze) - pohle-dávka.

Akcie

14. ledna 2012 v 20:30 | ?-nom
Význam slova akcie je.

Akcie je cenný papír, jehož majitel se stává spoluvlastníkem dané firmy a částka, za kterou akcii pořídil se stává kapitálem dané firmy (akciové společnosti).

Akcie firem se můžou obchodovat na burze cenných papírů. Vlastník akcií je může dále prodávat. Cena akcií klesá a stoupá v závislosti na úspěšnosti dané firmy.
Akcionář (majitel akcií) má možnost se podílet na zisku firmy, který je mu vyplácen formou dividend nebo také rozhodovat na valných hromadách akciové společnosti.

Dluhopis

14. ledna 2012 v 20:19 | ?-nom
Význam slova dluhopis.

Dluhopis je cenný papír, kterým si emitent (= ten co ho vydává) půjčuju peníze od věřitele (= ten co ho kupuje) a v budoucnosti se dluhopis zavazuje splatit i se stanovenými úroky.


Dluhopis se také často označuje jako obligace, význam těchto slov je stejný.
Dnes se nejčastěji setkáváme s dluhopisy, které vydávají státy, kvůli financování státních dluhů. Dluhopis může ale vydávat i banka nebo podnik. Dluhopisy se vydávají v tzv. emisích ve vysokém objemu.
Dluhopis je vlastně půjčkou, kterou si bere jeho vydavatel od kupujícího. Podle rizikovosti zaplacení dluhopisu se odvíjí %úrok, který musí být zaplacen věřiteli nad rámec půjčky.
 
 

Reklama


Vyjádřete svůj názor na to kam by se mě ubírat Evropa s ní i Česko... DISKUZE - ZDE

... investor? Stát se investorem není vůbec těžké, třeba narozdíl od lékaře, protože vzdělání není povinné, ale na druhou stranu je určitě doporučené. Jsou investoří, které znáte z filmů, třeba na Wall Street, jak mávají svými akciemi a neustále někam telefonují a křičí. To jsou profesionální investoři, které investování živí. Jenže investovat se dá i jinak, jednodušeji. V dnešní moderní době k tomu stačí PC, internet a správný program...více

... Evropa pozvolna nakročila na cestu větší integrace, protože chce vytvořit fiskální unii, která připravý státy o část jejich suverenity, protože budou muset dodržovat pravidla stanovená EU - to především v oblasti zalužování se. Jedná se o to, že státy, které se připojí k této fiskální unii, se nebudou moci zadlužit nad určitou hranici, jinak jim budou uděleny sankce....více

...premiér vlády "rozpočtové opovědnosti", která má za cíl snižovat dluhy této země nepříjme smlouvu, která ho k tomu zaváže, a proto i kdyby tu byla jiná vláda a jiný premiér, tak bude zadlužování kontrolováno. Určitě existují důvody proč nejde na určitou věc přistoupit. Jenže...více